Komunalac a.d. Derventa saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Derventa

"Komunalac" a.d. Derventa
NADZORNI ODBOR
Broj: 873/21
Datum: 17.11.2021. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS" br.75/04 i 78/11), te člana 268. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/17 i 82/19), kao i člana 29. i 55. Statuta "Komunalac" a.d. Derventa Nadzorni odbor, na svojoj 58. sjednici održanoj 17.11.2021.godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju šeste vanredne sjednice Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa

Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, koja će se održati u prostorijama Centra za kulturu u Derventi, ul. Trg oslobođenja bb, dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 12.00 časova.
Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa saziva se iz razloga razrješenja Nadzornog odbora kome ističe mandat i imenovanja novog Nadzornog odbora.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razrješenje predsjednika Skupštine akcionara zbog isteka manadata, izbor novog predsjednika Skupštine akcionara, izbor tri člana komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 20. godišnje sjednice Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, održane dana 16.06.2021.godine,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora „Komunalac" a.d. Derventa,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora „Komunalac" a.d. Derventa.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 10.12.2021. godine u 12.00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 29.11.2021.godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana od 10-14 časova, u Upravnoj zgradi "Komunalac" a.d. Derventa, ulica Njegoševa 1.

 


Predsjednik Nadzornog odbora
Kuzmanović Siniša

 

 Prečice: KMND