Gradip a.d. Prnjavor saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Upravni odbor
Broj: 01/1-433-1
Datum:22.11.2021.godine

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) ("Zakon") i članom 27. Statuta privrednog društva GP „Gradip" a.d. Prnjavor sa sjedištem u Prnjavoru, ul. Svetog Save 28, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banja Luka („Društvo"), Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 22.11.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o sazivanju vanredne skupštine društva

Prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva („Skupština") održaće se dana 09.12.2021.godine (četvrtak) sa početkom u devet (9:00) časova u upravnoj zgradi Društva, ulica Svetog Save 28 Prnjavor, 78430 Prnjavor.

I

Upravni odbor za Prvu vanrednu sjednicu Skupštine predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela;
2. Usvajanje dnevnog reda Prve vanredne skupštine društva;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na Otkupioca u skladu sa članom 438 - 438d Zakona;

II

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa gore predloženim dnevnim redom. Prijedlog za izbor predsjednika Skupštine i radnih tijela Skupštine Upravni odbor će iznijeti na samoj Skupštini sačinjen na osnovu prisutnih i predstavljenih akcionara Društva.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 30.11.2021. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine), a koja je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva ulica Svetog Save 28 Prnjavor, 78430 Prnjavor.
Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određiva-njem njegovog punog imena i prezimena ili naziva, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 3.436.673 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 3.436.673 glasa.
Kvorum za održavanje Skupštine čine prisutni ili predstavljeni akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Upravni odbor društva predlaže Skupštini Društva da usvoji sve prijedloge odluka i donese odluke o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se prostom većinom gla-sova prisutnih ili zastupanih akcionara.

III

U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona navodimo podatke o licu koje je Otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.
OTKUPILAC je GP „Ljubić" a.d. Prnjavor, Ulica Svetosavska broj 28, 78430 Prnjavor zajedno sa svojim 100% vlasnikom Bijelić Branimirom iz Prnjavora, ulica Cara Dušana 17, 78430 Prnjavor, a koji su na dan 15.11.2021. godine stekli 93,000847% učešća u osnovnom kapitalu Društva i posjeduju 3.196.135 običnih (redovnih) akcija Društva.
Visina naknade koju OTKUPILAC plaća u novcu iznosi 0,88 konvertibilnih maraka za jednu običnu (redovnu) akciju Društva.

IV

Razlog sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o pre-nosu akcija manjinskih akcionara Društva na Otkupioca.

V

U skladu sa članom 272 i članom 438b stav (4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnji finansijski izvještaji, izvještaji o poslovanju i izvještaji nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine tj. 2018, 2019. i 2020. godinu
c) pisani izvještaj otkupioca broj 01/1-/21 od 15.11.2021. godine, u skladu sa članom 438b stav (2) Zakona i
d) izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade broj 217/21. od 22.11.2021. godine, izrađen od strane nezavisnog revizora VralAudit d.o.o. Banja Luka.

Materijali za skupštinu po predloženom dnevnom redu, kao i materijali u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 07:00-15:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke berze" www.blberza.com

 

UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: GRDP