Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 44. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

„Mtel" a.d. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1-02-63394/21
Dana, 19.11.2021. godine

Na osnovu člana 19, 21. i 33. Statuta Društva i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor donosi:

POZIV
za XLIV Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

XLIV Skupština akcionara održaće se dana 09.12.2021. godine (četvrtak) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8, Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII Skupštine akcionara.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati privremene dividende.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

II

Poziv za XLIV Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2 u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 29.11.2021. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 10.12.2021. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vladimir Lučić

 


Prilog:
Prečice: TLKM