Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Tehnogas Kakmuž a.d. Petrovo

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Fabrike za proizvodnju i promet tehničkih gasova „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva, Predsjednik Upravnog odbora,

SAZIVA

DVADESET SEDMU redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo koja će se održati dana 26.04.2022. godine u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul. Nikole Pašića 28, sa početkom u 10,00 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasijedanja Skupštine.
3. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora.
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.2021. do 31.12.2021.godine.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Izbor revizora za 2022.godinu .
7. Razrješenje člana Upravnog odbora zbog ostavke
8. Izbor novog člana Upravnog odbora

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16.04.2022.godine, a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i norminalnoj vrijednosti akcija na dan 16.04.2022. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Kakmužu-Petrovo, na adresi Lugovi b.b. svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova.

Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane nadležnog organa.

 

Upravni odbor

 

 

 Prečice: TGKA