Vodovod KP a.d. Prnjavor saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 1/1.1 - 270/22
Datum: 03.05.2022. god.
Na osnovu člana 55. Statuta KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

S A Z I V A
24. redovnu Skupštinu akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor

24. redovna Skupština akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, održaće se dana 10.06.2022. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Karađorđeva br. 6, u Prnjavoru.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 23. redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. godinu.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Karađorđeva br. 6, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 31.05.2022. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 17.06.2022. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik Nadzornog odbora
Vlado ŽivkovićPrečice: VDPV