Boksit a.d. Milići saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Boksit a.d. Milići

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići-prečišćeni tekst, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 19.05.2022. godine, donio je

ODLUKU

I

O sazivanju 1/22 redovne Skupštine akcionara Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići. Skupština akcionara će se održati dana 23.06.2022. godine (četvrtak) u Milićima, u Motelu Milići, sa početkom u 11,00 časova.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanjukvoruma,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara,
5. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje od strane Predsjednika Skupštine akcionara, odnosno potvrđivanje imenovanja koje je izvršio predsjedavajući Skupštinom do izbora Predsjednika Skupštine,
6. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2021. godinu (sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima),
8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2021. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2021. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja internog revizora za 2021.godinu
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2021. godinu,
12. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2021. godinu
13. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2021. godinu,
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2021. godinu,
15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po Završnom računu za 2021. godinu
16. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala,
17. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital,
18. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2022. godinu i određivanje naknade nezavisnom Revizoru,
19. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kompanije "Boksit" a.d. Milići,
20. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Kompanije "Boksit" a.d. Milići,
21. Donošenje odluke o politici naknada i nagradama,
22. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora,
23. Tekuća pitanja.

II

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 13.06.2022. godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

III

Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u stručnoj službi Kompanije u Milićima, a 23.06.2022. godine od 11,00 časova materijali će se moći dobiti u sali za održavanje Skupštine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 24.06.2021.godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV

Na osnovu ove Odluke predsjednik Upravnog odbora će objaviti Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne Novine" kao i na Internet stranici Banjalučke berze.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Broj: UO- II-21 /22
Datum: 19.05.2022.godine


Predsjednik
Upravnog odbora
Rajko Dukić

 

 


Prilog:
saziv skupstina 2022.pdf   122 KB - Latinica

Prečice: BOKS