Toplana a.d. Prijedor saziva 28. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Toplana a.d. Prijedor

„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 020- 1463-4 /22
Dana: 24.05.2022.godine

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 14. i 15. Statuta „Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-1463-3/22 od 24.05.2022. godine, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Prijedor

SAZIVA
DVADESET OSMU GODIŠNjU SKUPŠTINU AKCIONARA
„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR

za dan 29.06. 2022. godine (SRIJEDA) sa početkom rada u 12 časova.
Dvadeset osma godišnja Skupština akcionara „Toplana" a.d. Prijedor održaće se u prostorijama „Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br.66.
Za dvadeset osmu godišnju Skupštinu akcionara „Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa dvadeset sedme godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisne revizorske kuće za reviziju finasijskih izvještaja u „Toplana" a.d. Prijedor za 2021. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Toplana" a.d. Prijedor za 2021. godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja „Toplana" a.d. Prijedor za 2021. godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor za 2021. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Toplana" a.d. Prijedor za 2021. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između „Toplana" a.d. Prijedor i povezanih lica.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2021. godini u „Toplana" a.d. Prijedor.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja „Toplana" a.d. Prijedor za 2022. godinu.
13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja „Toplana" a.d. Prijedor za period od 2022. godine do 2024. godine.
14. Tekuća pitanja.

OBAVJEŠTENJE

U slučaju nemogućnosti održavanja dvadeset osme godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu sa istim dnevnim redom dana 30.06.2022. godine (četvrtak) u 12 časova.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 - 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.06.2022. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Dragojla Aleksić, dipl. pravik, s.r.

 

 Prečice: TPPD