Nova banka a.d. Banja Luka saziva 30. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Dana 27.06.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 časova održaće se XXX redovna Skupština akcionara Nove Banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka). Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Velikoj sali za sastanke u Centrali Nove Banke AD Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka.
Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XXIX redovne sjednice Skupštine Nove Banke a.d. Banja Luka održane dana 30.06.2021. godine
3. Verifikacija zapisnika sa X vanredne sjednice Skupštine Nova Banke a.d. Banja Luka održane dana21.03.2022.godine
4. Izjava o usklađenosti poslovanja sa standardima korporativnog upravljanja 2022.godina
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog Odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2021. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021.godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2022-2026. godine
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2022. godinu
10. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2021. godinu sa Informacijom o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Banke
11. Razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti Skupštine akcionara Banke na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada koje će se isplatiti radnicima Banke za 2022. godinu
12. Razmatranje informacije o mišljenju Nadzornog odbora Banke o izvještajima kontrolnih funkcija za 2021. godinu
13. Razmatranje Informacije o ugovorima zaključenim između Banka i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2021. godinu
14. Razmatranje prijedloga za VII izmjenu Statuta Nove Banke a.d. Banja Luka
15. Tekuća pitanja

Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine najkasnije sedam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 17.06.2022.godine.
Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Centrale Nove Banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br.37/a, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, izvještaj o poslovanju i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajem
eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem, tekst Odluke o izmjeni Statuta Nove Banke a.d. Banja Luka i u druge dokumente koji se odnose na prijedlog odluka koje su uvrštene u Dnevni red Skupštine.
Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.

Odgovorna lica emitenta daju sljedeću izjavu:
„Izjavljujemo da su podaci navedeni u ovom izvještaju potpuni, vjerodostojni i tačni."

 

 


Prilog:
I-ZDR Obrazac.pdf   2,3 MB - Latinica

Prečice: NOVB