Vodovod a.d. Prijedor saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Prijedor

"VODOVOD" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 2116/2022
Prijedor, 26.05.2022. godine

Na osnovu člana 272. st.4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), člana 14. i 15. Statuta Društva, Nadzorni odbor preduzeća na sjednici održanoj 26.05.2022. godine

SAZIVA

redovnu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Prijedor, koja će biti održana u srijedu, 29.06.2022. godine u 13:00 časova u upravnoj zgradi preduzeća, Ulica Kozarska 87 u Prijedoru.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju preduzeća u 2021. godini,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja društva,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora preduzeća,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2022. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2022. - 2024. godinu,
10. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti,
11. Izvještaj o ugovorima zaključenim između „Vodovoda" a.d. Prijedor i povezanih lica u 2021. godini,
12. Tekuća pitanja.


Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.06.2022. godine.
U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u srijedu, 06.07.2022. godine u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Prijedor, Kozarska 87 u kancelariji br. 1.
Pozivaju se predstavnici Grada Prijedor, Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Živko Babić, dipl.ek.

 


Prilog:
Prečice: VDPR