Užarija a.d. Šamac - u likvidaciji saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 46. Statuta AD "Užarija" Šamac upravni odbor društva na svojoj sjednici održanoj 10.11.2022. god. donio je

ODLUKU
o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD "Užarija" Šamac

I

Saziva se vanredna skupština akcionara AD "Užarija" Šamac za dan 15.12 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova u prostorijama AD "Užarija" u Šamcu ul. Njegoševa 14 ulaz 9, na prvom spratu.
Ukoliko sazvana skupština ne uspije nova će se održati dana 22.12.2022. god. sa početkom u 12 časova na istom mjestu.

II

Skupština će razmatrati sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela skupštine akcionara (predsjedavajućeg skupštine akcionara, komisije za glasanje, imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika)
2. Izvještaj komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta društva
4. Donošenje odluke o razrješenju članova upravnog odbora društva.
5. Donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora društva
6. Donošenje odluke o imenovanju direktora društva.
7. Tekuća pitanja.

III

Svi akcionari imaju pravo uvida u materijale za skupštinu u prostorijama društva svakog radnog dana u toku radnog vremena.

IV

Oglas o sazivanju skupštine objaviće se u dnevnim listovima u RS i na oglasnoj tabli AD "Užarija" Šamac

V

Za izvršenje ove odluke zadužuje se direktor AD "Užarija" Šamac.


Broj: 03/22
Šamac, 10.11.2022. g.


Predsjednik UO
Vujičić Savo

 Prečice: UZAR