Toplana a.d. Prijedor saziva 29. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Toplana a.d. Prijedor

„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 020- 3529-4 /22
Dana: 12.12.2022.godine


Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 17. Statuta „Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-3529-3/22 od 12.12.2022. godine, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Prijedor

SAZIVA
DVADESET DEVETU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
za dan 29.12. 2022. godine (ČETVRTAK)
sa početkom rada u 12 časova

Dvadeset deveta vanredna Skupština akcionara „Toplana" a.d. Prijedor održaće se u prostorijama „Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br.66.
Za dvadeset devetu vanrednu Skupštinu akcionara „Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa dvadeset osme godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja „Toplana" a.d. Prijedor za 2023. godinu.
5. Tekuća pitanja.


OBAVJEŠTENJE

U slučaju nemogućnosti održavanja dvadeset devete vanredne Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu sa istim dnevnim redom dana 30.12.2022. godine (petak) u 12 časova.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 - 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.12.2022. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Dragojla Aleksić, dipl. pravik, s.r.

 

 Prečice: TPPD