JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 10. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj:3808/22.
Datum:09.12.2022.godine

Na osnovu člana 268.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08,58/09. i 100/11.), člana 36.stav 1. tačka a) i člana 53.stav 1. tačka 4. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale djel.br.788/11.,Nadzorni odbor na 34.sjednici održanoj dana 09.12.2022.godine, saziva

X VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA JAVNOG PREDUZEĆA
„VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.Pale

Skupština akcionara održaće se 11.01.2023.godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u ul. Mladena Todorovića br.1., Pale. Za X Vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara, verifikacione komisije ,zapisničara,dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 9.Ponovljene Vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.10.2022.godine
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale broj
788/11 i 363/17
4. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti v.d.članova Nadzornog odbora
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanju 2 (dva) član Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija a.d.Pale ispred akcijskog kapitala opštine Pale
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora

Skupštinu akcionarskog društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan 01.01.2023.godine
U slučaju da X Vanredna skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara održaće se 17.01.2023.godine (utorak), u isto vrijeme , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Dana 21.12.2022.godine ovaj Oglas objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske", „Euro Blic" i web stranici Banjalučke berze.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.


VD PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Kremenović Miroslav

 Prečice: VDPL