Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo saziva 28. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Fabrike za proizvodnju i promettehničkih gasova „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva, Predsjednik Upravnog odbora

SAZIVA

DVADESET OSMU redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo koja će se održati dana 26.04.2023. godine u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul. Nikole Pašića 28, sa početkom u 10,00 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara.
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine, predloženog od Upravnog odbora
3. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasijedanja Skupštine
4. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora.
5. Usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.2022. do 31.12.2022.godine.
6. Donošenje odluke o usmjeravanju dobiti za poslovnu 2022.g.
7. Izbor revizora za 2023.godinu .

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16.04.2023.godine, a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i norminalnoj vrijednosti akcija na dan 16.04.2023. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumentiza Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Kakmužu-Petrovo, na adresi Lugovib.b. svakimradnim danom od 7:00 do 15:00 časova.

Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane nadležnog organa.


Upravni odbor

 Prečice: TGKA