Vodovod KP a.d. Prnjavor saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 1/1.1 - 240/23
Datum: 27.03.2023. god.

Na osnovu člana 55. Statuta KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

SAZIVA
25. redovnu Skupštinu akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor

25. redovna Skupština akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, održaće se dana 28.04.2022. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Karađorđeva br. 6, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finan-sijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2023. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i do-biti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Karađorđeva br. 6, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvješ-taja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.04.2023. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 05.05.2023. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik Nadzornog odbora
Vlado Živković

 Prečice: VDPV