Rafinerija ulja a.d. Modriča saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rafinerija ulja a.d. Modriča

„Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča
Broj: UO-10-09-01/23
Datum: 12.05.2023. godine

Na osnovu člana 267. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), te člana 27.1. (tačka 14) Statuta „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Upravni odbor „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča na sjednici donio je Odluku broj: UO-10-09/23, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju XXIV redovne godišnje Skupštine akcionara
„Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

I

XXIV redovna godišnja Skupština akcionara „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 23.06.2023. godine sa početkom u 13.30 časova u prostorijama Društva u ulici Vojvode Stepe Stepanovića broj 49, Modriča, RS, BiH.

II

Za XXIV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-10-09/23, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXIII redovne godišnje Skupštine akcionara Društva
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2022. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o reviziji Finansijskih izvještaja za 2022. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2024. godinu
9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2023. godinu.

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na XXIV redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Društva:
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XXIV redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča iznosi 203.487.123 običnih akcija, klase „A" sa pravom glasa.
Skupština akcionara može odlučivati ako prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem (obična većina)
Skupština akcionara Društva donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara i glasova akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, osim za tačku Dnevnog reda pod brojem 6, za koju se odluka donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova prisutnih i glasova akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem (kvalifikovana većina).

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:
Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Modriči, ulica Vojvode Stepe Stepanovića broj 49 i mogu se preuzeti svakim radnim danom počev od dana objavljivanja Oglasa do održavanja Skupštine akcionara, u toku redovnog radnog vremena Društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine:
Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 13.06.2023. godine.
Akcionari koji glasaju pisanim putem pozivaju se da dostave svoje pisano glasanje najkasnije sat vremena prije početka rada Skupštine akcionara Društva.
Akcionari se pozivaju da pristupe Skupštini akcionara Društva najkasnije 15 minuta prije početka rada Skupštine akcionara kako bi se izvršila registracija akcionara.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine akcionara.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva redovne godišnje sjednice Skupštine akcinara.
Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva i sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke, kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Upravni odbor Društva propusti da u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje da po zahtjevu bilo kog od tih akcionara, koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može da glasa lično, preko jednog punomoćnika ili pisanim putem. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva sa naznakom za Skupštinu akcionara - Komisiji za glasanje.
Punomoć se može dati za jednu ili više skupština akcionara, na određeno vrijeme ili do opoziva.
Kada je punomoć data za jednu ili više skupština akcionara, važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.
Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine akcionara pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti:
Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine akcionara Društva nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

III

U slučaju da se XXIV redovna godišnja Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara će se održati 30.06.2023. godine u 13.30 časova, na istom mjestu sa istim Dnevnim redom.

IV

Oglas o sazivanju XXIV redovne godišnje Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Društva (www.modricaoil.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Igor Viktorovič Ščelkunov

 

 Prečice: RFUM