Nova banka a.d. Banja Luka saziva 31. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu čl. 53. i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/17, 19/18 i 54/19] u vezi sa čl. 25. i 26. Statuta Nove banke AD Banja Luka, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka AD Banja Luka, objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XXXI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVE BANKE AD BANJA LUKA

Dana 19.06.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11.00 časova održaće se XXXI redovna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).
Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Velikoj sali za sastanke u Centrali Nove banke AD Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII broj 37A, 78 000 Banja Luka.
Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XXX redovne sjednice Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka održane dana
27.06.2022. godine
3. Verifikacija zapisnika sa XIV vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka održane dana
08.05.2023. godine
4. Izjava o usklađenosti poslovanja sa standardima korporativnog upravljanja 2023. godina
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2022. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2023-2027 godine
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu
10. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2022. godinu sa Informacijom o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Banke
11. Razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti Skupštine akcionara Banke na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada koje će se isplatiti radnicima Banke za 2023. godinu
12. Razmatranje informacije o mišljenju Nadzornog odbora Banke o izvještajima kontrolnih funkcija za 2022. godinu
13. Razmatranje Informacije o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2022. godinu
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2023. godinu
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za reviziju informacionog sistema Banke za 2023. godinu
16. Razmatranje prijedloga za visinu naknada članovima Odbora za reviziju
17. Tekuća pitanja

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa:
184.637.768 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:
Skupština odlučuje običnom većinom glasova akcionara koji su prisutni lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa.

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:
Akcionari imaju pravo da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Centrale Nove banke AD Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII broj 37A, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, kao i u druge materijale koji se odnose na prijedlog Odluka koje su uvrštene u Dnevni red Skupštine. Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stan-jem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupština akcionara, a taj dan je 09.06.2023. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina], tj. akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:
Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom. Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od sedam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju redovne sjednice Skupštine.
Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Nadzornom odboru Banke u sjedištu Banke i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje akcionara.

Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Glasanje na Skupštini akcionara vrši se javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom i istovremeno kao i putem glasačkih listića, zaokruživanjem "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"
Rezultat glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom
Obavještenju, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23] i Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 4/17, 19/18 i 54/19).

Goran Radanović
Predsjednik Nadzornog odbora

 Prečice: NOVB