Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 47. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

„Mtel" a.d. BANjA LUKA
UPRAVNI 0D80R
Broj; 1-02-27202/23
Dana, 19.05.2023. godine

Na osnovu ćlana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09.100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23). člana 19, 21. i 33. Statuta Društva i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Društva donosi:

POZIV
za 47. Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

47. Skupština akcionara održaće se dana 27.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 13:00 časova. u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8, Banja Luka.
Za Skupštmu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedioga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 46. Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2022. godinu sa Iziavom o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnoo, upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtela a.d. Banja Luka za 2022. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i (inansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa Izvještajem medunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zakljućenlm između Društva I povezanlh lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnoq odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2022. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2022. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobitl iz 2022. godine.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora zs reviziju Telekomunlkacija RS a.d. Banja Luka.

II

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 47. Skupštini akcionara je 491.383.755 običnih tredovnih) akcija sa pravom glasa. Sve akcije su ,.A" klase sa istim pravima, obifne i glase na ime. Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). Za donošenje svih predloženih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara i akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionanma na mternet stranici Društva: www.mtel.ba i internet stranici Berze: www.blberza.com. kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2 u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštlne. Poziv za 47. Skupštinu akcionara objavljuje se i u dva dnevna lista registrovana na području Republlke Srpske i to: ..Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Cenlralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan je 17.06.2023. godine. Svaki akcionar lično ili posredstvom punomoćnika ima pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i da učestvuje u njenom radu I odlučlvanju, pravo podnošenja prijedloga, postavljanja pitanja i dobijanja odgovora u vezi sa dnevnim redom Skupštine.
Akcionar lli akcionarl koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu od Upravnog odbora pisanim putem predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanjs uvrste u dnevni red Skupštine, u roku od sedam dana od dsna objsve ovog saziva sjednice Skupštine akcionara.
Prijedlozi za dopunu dnevnog reda dostavljaju se u pisanoj formi Upravnom odboru u sjedište Društva i sadrže razloge za davanje prijedloga, prijedlog Odluke, imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 sata od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 sati, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o ćemu donosi odluku u roku od 48 sati nakon priiema zahtjeva.
Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili posredstvom punomoćnika. Punomoć se u pravilu daje u pisanoj tormi, ali se može dati i u elektronskoj formi pod uslovom da Je obezbijedena autentičnost izjave. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva. Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenoq lica. Obavještenje o imenovanju punomoćnika se može dostavitl Društvu elektronskim putem na mejl akcionariarntel.ba.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog đana zbog nedostatka kvoruma. ponovljena Skupština će se održati dana 28.06.2023. godine (srijeda) u isto vrijeme. na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika. odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2 najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Na sva pltanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena. shodno se prlmjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnlk Republike Srpske. broj 127/08, 58/09.100/11, 67/13.100/17. 82/19 i 17/23).


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vladlmir Lučić

 Prečice: TLKM