Tekom a.d. Teslić saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 29/23
Datum: 20.05.2023

Na osnovu člana 304. Stav 1, i člana 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09 i 100/11), kao i člana 46. Statuta TD „Tekom" a.d. Teslić, Upravni odbor društva na 115 sjednici održanoj dana 20.05.2023. godine objavljuje:

POZIV
Za održavanje XXIII redovne Skupštine akcionara
TD „Tekom" ad Teslić

Sjednica Skupštine akcionara održaće se 24.06.2023 godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I bb Teslić, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tijela društva,
2. Usvajanje zapisnika sa XXII redovne (ponovljene) Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu,
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2023. godinu
9. Tekuća pitanja.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u 15:00 časova. Materijali za skupštinu mogu se preuzeti na web stranici društva (www.tekom.ba) ili web stranice Banjalučke berze (www.blberza.com).
Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog dana od 10 - 14h. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima,broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 14.6.2023.godine.


Predsjednik UO-a

 Prečice: TEKM