Vodovod a.d. Kozarska Dubica saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 30/NO-10/23
Datum : 25.05.2023. godina

Na osnovučlana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" br:75/04 i 78/11) i člana 35. Statuta preduzeca Vodovod a.d. Kozarska Dubica, Nadzorni odbor

SAZIVA

Dvadesetu godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica koja će se održati dana 30.06.2023. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama preduzeća "Vodovod" AD Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb u Kozarskoj Dubici.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisija za glasanje
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa devetnaeste godišnje Skupštine akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica, održane dana 30.06.2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti "Vodovod" AD Kozarska Dubica ostvarene u 2022. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja " Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Preduzeća "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje proizvodno - finansijskog plana "Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2023. godinu,

U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednicaće se održati 07.07.2023. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan 20.06.2023. godine.
Uvid u material za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će se objaviti u dva dnevna lista koja su registrovana na području Republike Srpske, te na internet stranici Banjalučke berze.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik Nadzornog odbora
Lukić Zoran, dipl. ekonomista

 Prečice: VDKZ