JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale

Broj: 1528/23
Datum: 30.05.2023.godine

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08,58/09 100/11. i 67/13), člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11), člana 35.stav 2. i člana 53.stav 1. tačka 4. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale djel.br.788/11., Nadzorni odbor saziva

21. GODIŠNjU SKUPŠTINU AKCIONARA
JAVNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.Pale

21. Godišnja Skupština akcionara održaće se 07.07.2023.godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u ul. Mladena Todorovića br.1., Pale.
Za 21.Godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1.Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 10. Vanredne skupštine akcionara održane dana 11.01.2023.godine
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2022.godini
4.Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022.godinu
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja i mišljenja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu od strane d.o.o. „Revidere" Bijeljina
6.Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2022.godine
7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u poslovnoj 2022.godini
8.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o zaključenim ugovorima između JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale i povezanih lica u 2022. godini
9.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u poslovnoj 2022.godini
10.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za 2023. 2024. i 2025.godinu
11.Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti v.d.članova Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija a.d.Pale
12.Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora pri sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija a.d.Pale
13.Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale

Skupštinu akcionarskog društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja Godišnje Skupštine i to na dan 27.06.2023.godine
U slučaju da 21.Godišnja Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Godišnja Skupština akcionara održaće se 20.07.2023.godine ( četvrtak) u isto vrijeme , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Borovčanin Milenko

 Prečice: VDPL