Drvna industrija Šipovo d.o.o. Šipovo - Javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica

Izvor:  Advantis Broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/2022) Drvna industrija „Šipovo" d.o.o. Šipovo („Emitent"), objavljuje:


JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU PRVE EMISIJE OBVEZNICA DRVNE INDUSTRIJE „ŠIPOVO" D.O.O. ŠIPOVO, JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Obveznice iz ove emisije emituju se na osnovu Odluke o prvoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 32/23 koju je donijela Skupština članova Emitenta na sjednici, održanoj dana 30.03.2023. godine.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-259-6/23 od 02.06.2023. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica po sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 22.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 2.200.000,00 KM;
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 7 (sedam) godina od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 6,00% na godišnjem nivou. Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (84 anuiteta). Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta - Centralni registar HOV a.d. Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi dva radna dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. U slučaju kašnjenja isplate anuiteta Emitent je obavezan da plati i zakonsku zateznu kamatu;
• Obezbjeđenje:
1. Mjenice Emitenta: U cilju obezbjeđivanja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije Emitent je izdao 84 mjenice i mjenično ovlašćenje, koje je predao Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u skladu sa Procedurama o korišćenju mjenica emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti usvojenim od strane Upravnog odbora Centralnog registra, br. UO-13412/20 od 11.09.2020. godine i izmjenama i dopunama Procedura o korišćenju mjenica emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti br. UO-513/23 od 13.01.2023. godine (u daljem tekstu: Procedure).
2. Garancija izdata od strane Garantnog fonda RS a.d. Banja Luka: Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka garantovaće 30% glavnice svakog dospjelog anuiteta. Ukupan iznos garancije iznosi maksimalno 660.000 KM i umanjuje se srazmjerno iznosu ispunjenih garantovanih obaveza Emitenta, dok će se ograničenje od 30% garantovane glavnice prve emisije obveznica primjenjivati na preostali iznos duga po osnovu glavnice. Nakon sastavljanja izvještaja agenta emisije i banke o deponovanim uplatama na namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu prodaje obveznica, a prije dobijanja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o uspješnosti emisije, Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka će izdati 84 pojedinačne garancije za svaki anuitet, u iznosu od 30% glavnice svakog dospjelog anuiteta, u korist platnog agenta.
U slučaju da platni agent pokreće postupak aktiviranja garancije, garanciju prezentuje Garantnom fondu u skladu sa procedurom navedenoj na samoj garanciji 7. kalendarskog dana od dana pokretanja mjeničnog postupka, odnosno prvog narednog radnog dana platnog agenta ako je 7. dan neradni dan kod platnog agenta. Rok za uplatu po garanciji je 2 radna dana od dana aktiviranja garancije.
3. Hipoteka: Hipoteka sa pravom upisa prvog reda, nad nekretninama u vlasništvu Emitenta upisanim u list nepokretnosti 944/0 procjenjene vrijednosti 2.986.070,57 KM (k.č: 703/1, 703/2 i 703/5, K.O. Šipovo) prema procjeni sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Valentine Balaban Radić iz Banjaluke.
• Valutna klauzula: Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 26.06.2023. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA, sa sjedištem u ul. Jevrejska 69, Banja Luka, broj računa 571-060-00001123-65. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Prijevremeni otkup obveznica: Emitent može, u bilo koje vrijeme, otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uslovom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica i da takva ponuda bude u skladu sa zakonskim odredbama. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže. Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na slјedećem datumu isplate anuiteta po obveznici;
• Prospekt emisije obveznica je besplatno dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Banjalučke berze: www.blberza.com, emitenta: https://dis.ba/ , agenta emisije: https://advantisbroker.com/ i platnog agenta Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka: https://www.crhovrs.org/index.php/sr/.
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Direktor Emitenta, Milan Kovač.
Više informacija o ovoj emisiji obveznica moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.

Drvna industrija „Šipovo" d.o.o. Šipovo
Zastupana po
„Advantis Broker" a.d. Banja Luka


Prilog:
Prečice: DISV