Unis USHA a.d. Višegrad saziva 28. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Unis USHA a.d. Višegrad

A.D. „UNIS-USHA
VIŠEGRAD
Broj: 0002- 357 /23
Datum: 08.06.2023. godine

Na osnovu člana 267. 272. i 304. „Zakona o privrednim društvima"(„Sl.glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 52. Statuta „UNIS-USHA" a.d. Višegrad, Upravni odbor na sjednici održanoj dana, 08.06.2022. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA
XXVIII redovnu Skupštinu akcionara „UNIS-USHA" a.d. Višegrad

Skupština će se održati dana, utorak 11.07.2023. godine u prostorijama Društva, ul. Gavrila Principa br. 26, sa početkom u 12:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednik Skupštine
b) Komisija za glasanje
c) Dva ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara „UNIS-USHA"a.d. Višegrad, održane dana, 22. jula 2022.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „UNIS-USHA" a.d. Višegrad i „UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2022. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja „UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2022. godinu:
a) Finansijski izvještaj
b) Izvještaj o poslovanju
c) Odluka o raspodjeli dobiti.
11. Tekuća pitanja.

Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Banja Luka na dan, 01.07.2023. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u prostorijama Društva ), mogu glasati i pisanim putem, a svoje glasove dostavljaju prije održavanja Skupštine, neposredno ili putem pošte.

Ukoliko se sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 18.07.2023. godine, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Poziv za Skupštinu je objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Euro Blic" Banja Luka, na internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com) i na oglasnoj tabli Društva.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u periodu od 07-15 časova, svakim radnim danom.
Sve dodatne informacije na telefon broj: 058/620-851.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Aleksandar Mandić, mr ekon.

 

 

 Prečice: USHA