Addiko Bank a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ADDIKO BANK AD BANJALUKA BANJALUKA,
Aleja Svetog Save broj 13

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 23. StatutaAddiko Bank a.d. Banjaluka, daje se

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 06.07.2023. godine u 09,00 časova sa sljedećim dnevnim redom:

1) Izbor predsjednika, radnih organa Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine
1.2. Izbor zapisničara
1.3. Izbor dva ovjerivača zapisnika
1.4. Utvrđivanje kvoruma za rad
2) Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine Banke održane 28.04.2023. godine
3) Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka
4) Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka
5) Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Politiku naknada Addiko Bank a.d. Banja Luka
6) Odluka o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem 10 (deseti) dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 26.06.2023. godine.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme.


ADDIKO BANK AD BANJALUKA

 Prečice: KRLB