Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrodistribucija a.d. Pale

Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d.Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-XX-452-1/23
Datum, 09.06.2023. godine

Na osnovu člana 44. stav (1) tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale, Nadzorni odbor Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale na XX sjednici održanoj dana 09.06.2023. godine

SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga
„ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale

Vanredna sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 27.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 09.02.2023. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2023. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za period 2023.-2025. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za period 2023.-2025. godine;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o :
1. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale;
2. davanju saglasnosti za izmjene Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale.

Odluke navedene u Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova akcionara koji prisustvuju sjednici lično ili putem punomoćnika.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 27.06.2023. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 04.07.2023. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 17.06.2023. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Prijedlozi Odluka i materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, a u uvid u isti može se izvršiti i svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka

 

 

 

 

 Prečice: EDPL