Boska RK a.d. Banja Luka - Javna ponuda za preuzimanje

Izvor:  Eurobroker a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 5. stav 1) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 65/08, 92/09, 59/13 i 19/19) i Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 03-UP-34-292-1/23 od 18.05.2023. godine, „Kaboss Pro" d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Beograd, Srbija, u daljem tekstu Ponudilac, posredstvom punomoćnika objavljuje

JAVNU PONUDU ZA PREUZIMANJE

akcija emitenta „Boska RK" a.d. Banja Luka, Trg Krajine 2, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, a kako slijedi:

1. Ponudilac je na dan objave ovog obavještenja vlasnik 6.540.801 akcije emitenta "Boska RK" a.d. Banja Luka, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 6.540.801 glas u skupštini emitenta ili 28,579174% od ukupnog broja glasova.
Ponudilac u postupku preuzimanja djeluje samostalno.
2. Osnovni kapital Emitenta iznosi 22.886.599,00 KM, podijeljen je na 22.886.599 redovnih (običnih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM.
3. Ova ponuda se daje svim akcionarima Akcionarskog društva „Boska RK" Banja Luka koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skupštini Društva. Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skupštini Društva, pod propisanim uslovima i uslovima utvrđenim u ovoj ponudi.
4. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude Ponudilac se obavezuje da će platiti iznos od 0,39 KM po akciji. Ta cijena je utvrđena u skladu sa članom 15. stav 3. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS" broj 65/08, 92/09, 59/13 i 19/19) i predstavlja prosječnu ponderisanu aritmetičku sredinu zaključnih cijena akcija ostvarenih na berzi u posljednjih šest mjeseci prije objavljivanja namjere za objavljivanje ponude za preuzimanje. Ponudilac nije sticao akcije emitenta u posljednjih godinu dana prije objavljivanja obavještenja o namjeri.
5. Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka važenja ove ponude. Novčana sredstva za plaćanje akcija iz ponude obezbijeđena su na namjenskom računu otvorenom kod Nove banke a.d. Banja Luka. Plaćanje će se izvršiti preko navedene banke, prenosom novčanih sredstava sa navedenog računa Ponudioca, na račun ili štedne knjižice akcionara koji su deponovali akcije.
6. Ponudilac u postupku preuzimanja djeluje samostalno.
7. Depozitar je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Sime Šolaje 1, Banja Luka.
8. Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".
9. Berzanski posrednik Ponudioca je brokersko - dilersko društvo „Eurobroker" a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Kralja Alfonsa XIII 26, Banja Luka, BiH.
10. Akcionar koji želi da prihvati ovu ponudu dužan je da akcije koje su predmet ove ponude deponuje kod depozitara, do isteka roka važenja ponude. Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje isključivo tako da berzanskom posredniku daje potpisan Nalog za prihvatanje ove ponude. Nalog za prihvatanje ponude se preuzima i potpisuje kod berzanskog posrednika.
Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude.
Istekom roka važenja ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu
ponudu.
Akcionar može povući deponovane akcije tako da berzanskom posredniku da potpisan nalog za otkazivanje ove ponude koji sadrži iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude. Akcionar može povući deponovane akcije u slučaju objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje ili ako Ponudilac ne plati akcije u roku za plaćanje navedenom u ovoj ponudi. Povlačenje deponovanih akcija smatraće se odustankom akcionara od prihvatanja ove ponude. Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija pod uslovima propisanim Zakonom.
11. Ciljevi i namjere Ponudioca u vezi sa emitentom u slučaju uspjeha javne ponude su: Ponudilac namjerava zadržati i razvijati postojeću privrednu djelatnost, unaprijediti poslovanje Društva, obezbjediti rast i razvoj sveukupnog poslovanja u budućnosti, te poboljšati finansijski rezultat poslovanja. Ponudilac nema namjeru mijenjati sjedište Društva, zadržaće postojeći broj zaposlenih te će ga uvećavati u zavisnosti uslova poslovanja i potreba u budućnosti.
12. Ponudilac neće kupiti akcije s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).
13. Ponudilac snosi sve troškove koji proiziđu iz ove ponude, bez obzira na konačne rezultate preuzimanja, izuzev troškova prihvatanja ponude koje snosi akcionar koji prihvata ponudu.
Za sve dodatne informacije i objašnjenja o javnoj ponudi i načinu deponovanja akcija radi prihvatanja ponude i načinu isplate ponuđene cijene, obratite se Brokersko-dilerskom društvu „EUROBROKER" a.d. Banja Luka na telefon 051 230 820 ili e-mail office@eurobroker.ba.


„Kaboss Pro" d.o.o. Beograd
zastupan po
„EUROBROKER" a.d. Banja Luka

 


Prilog:
Prečice: BOSK