Tehnogas - Trn a.d. Laktaši saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Tehnogas - Trn a.d. Laktaši

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva, Predsjednik Upravnog odbora

SAZIVA

DVADESET SEDMU sjednicu Skupštine akcionara Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši koja će se održati dana 15.08.2023. godine, u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul. Nikole Pašića 28, sa početkom u 09:00 časova.

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predsjednika i zapisničara godišnje skupštine akcionara
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine, predloženog od Upravnog odbora
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne godišnje skupštine akcionara
4. Usvajanje odluke o dopuni statuta društva
Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 05.08.2023.g., a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija na dan 05.08.2023.g. Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Trnu - Laktaši, Ul. Nikole Pašića 28., svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova.
Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane nadležnog organa.

 

Upravni odbor

 Prečice: TGTN