Veterinarska stanica a.d. Bijeljina - u stečaju - Obavještenje akcionarima

Izvor:  Službeni glasnik RS 64/2023

Okružni privredni sud u Bijeljini, stečajni sudija Dragan Mitrović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Veterinarska stanica" a.d. Bijeljina, Račanska ulica br. 56, van ročišta, 10.7.2023. godine, donio je sljedeće

RJEŠENjE

Daje se saglasnost za isplatu novčanih sredstava u iznosu od 750.175,69 KM akcionarima stečajnog dužnika prema obračunu za diobu viška unovčene stečajne mase od 17.5.2023. godine.
Akcionarima stečajnog dužnika koji nisu dostavili podatke po Javnom pozivu od 28.3.2023. godine, niti naknadno to ne učine, novčana sredstva koja im pripadaju biće položena na depozitni račun Okružnog privrednog suda u Bijeljini.
Ovo rješenje, sa razlozima donošenja istog, biće objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli Suda.

Obrazloženje:
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 037453 21 St, od 10.2.2022. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Veterinarska stanica" a.d. Bijeljina, Račanska ulica br. 56, i za stečajnog upravnika imenovan je Rade Hadži Stević iz Bijeljine, o čemu je objavljen oglas u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 13/22, od 17.2.2022. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini.
Prvom djelimičnom diobom izmirena su u cijelosti priznata potraživanja povjerilaca višeg isplatnog reda u iznosu od 130.920,01 KM i opšteg isplatnog reda u iznosu od 136.347,60 KM, tj. 100% priznatih potraživanja povjerilaca, na koju diobu je Skupština povjerilaca dala saglasnost na ročištu od 3.11.2022. godine. Za troškove stečajnog postupka su rezervisana potrebna novčana sredstva.
Shodno članu 2. stav 2. Zakona o likvidacionom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 82/19), preostala imovina, odnosno višak stečajne mase koja se sastoji od novčanih sredstava u iznosu od 750.175,69 KM pripada akcionarima stečajnog dužnika, i to srazmjerno učešću u vlasništvu akcija, a prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, odnosno izvještaju iz Knjige akcionara na dan 26.3.2023. godine. Novčana sredstava u iznosu od 750.175,69 KM biće podijeljena akcionarima stečajnog dužnika prema obračunu za diobu viška unovčene stečajne mase od 17.5.2023. godine.
Akcionarima stečajnog dužnika koji nisu dostavili potrebne podatke po Javnom pozivu od 28.3.2023. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/23, od 11.4.2023. godine) novčana sredstva koja im pripadaju biće položena na depozitni račun Okružnog privrednog suda u Bijeljini, te ukoliko naknadno budu Sudu dostavili potrebne podatke koji su traženi u Javnom pozivu od 28.3.2023. godine, istima će biti izvršena isplata.
Pravna pouka
Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", putem ovog suda, a po isteku pet radnih dana od dana objavljivanja.


Stečajni sudija,
Dragan Mitrović, s.r.

(59 0 St 037453 21 St-su)

 Prečice: VSBN