Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić saziva 31. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO TESLIĆ
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 98. Statuta HI „Destilacija" a.d. Teslić, člana 2., a u vezi sa članom 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva i Odluke Upravnog odbora, broj UO-7-11/23 od 31.07.2023. godine, Upravni odbor

SAZIVA
TRIDESETPRVU REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
HI „DESTILACIJA" A.D. TESLIĆ

XXXI redovna godišnja Skupština akcionara održat će se 05.09.2023. godine (utorak) u prostorijama Društva, u ulici Svetog Save 23. u Tesliću, sa početkom u 12:00 časova.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;
2. Izvještaj Komisije za glasanje;
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zapisnika sa XXX Skupštine akcionara HI „Destilacija" a.d. Teslić;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju;
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2022. godinu,
b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu,
c) Finansijskih izvještaja HI „Destilacija" a.d. Teslić za 2022. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,
d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI „Destilacija" a.d. Teslić za 2022. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,
e) Izvještaja o poslovanju HI „Destilacija" a.d. Teslić za 2022. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2023. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2023. godinu sa prijedlogom Odbora za reviziju;

Poziv za XXXI Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na područiju Republike Srpske. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Tesliću u ulici Svetog Save br. 23, u terminu od 7:00-15:00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 26.08.2023. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva, jedan sat prije početka Skupštine akcionara.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 13:00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasnjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

Upravni odbor HI „Destilacija" a.d. Teslić

 Prečice: DEST