Novotex a.d. Trebinje saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"NOVOTEX" AD TREBINJE
Broj: 02-145/10
Datum: 30.3.2010. god.

Na osnovu člana 59 Statuta "Novotex" AD Trebinje Upravni odbor preduzeća

SAZIVA

dvanaestu (XII) redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva Industrija konfekcije "Novotex" Trebinje koja će se održati u Trebinju dana 23.4.2010. god. sa početkom rada u 10 časova u prostorijama društva, Tini bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine: Predsjedavajućeg Skupštine, Verifikacione komisije, Kandidacione komisije i zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine AD;
3. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu;
- Finansijskog izvještaja Društva za 2009. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora;
5. Razmatranje iusvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2010. godinu;
7. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma ponovljena će se održati dana 30.4.2010. godine sa istim dnevnim redom.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

 

 Prečice: NOVT