Bilećanka a.d. Bileća saziva 8. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"BILEĆANKA" TK a.d. BILEĆA
Datum: 5.5.2010. god.

Na osnovu člana 54. i 55. Statuta "Bilećanka" TK a.d Bileća, Upravni odbor Društva

SAZIVA

VIII sjednicu Skupštine akcionara "Bilećanka" TK a.d. Bileća, koja će se održati dana 9.6.2010. god. (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju u 2009. godini
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2009. godini
7. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2010. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja.
9. Donošenje odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora
10. Donošenje odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o zalaganju imovine Društva u svrhu kreditnog zaduženja.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazanom terminu, zakazuje se ponovna za dan 16.6.2010. god. (srijeda) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali po tačkama dnevnog reda biće istaknuti na oglasnoj tabli Društva a mogu se dobiti na uvid i u pravnoj službi svakog radnog dana. Akcionari odnosno njihovi punomoćnici ostvariće pravo da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini na osnovu izvještaja CR HOV RS.
Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u preduzeću.
Tel/faks - 059/370-013, 371-208

 

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: BILE