Autoprevoz Kozarska Dubica a.d. Kozarska Dubica saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Autoprevoz Kozarska Dubica a.d. Kozarska Dubica

Na osnovu člana 34. Statuta „Autoprevoz Kozarska Dubica" a.d., Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana, 23.05.2013. godine donio je

O D L U K U
o sazivanju XIII redovne Skupštine akcionara Društva


Skupština akcionara će se održati dana, 05.07.2013. godine u prostorijama Društva sa početkom u 12.00 časova.

Za skupštinu se predlaže sledeći dnevni red :

1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, ovjerivači zapisnika, zapisničar).
2. Izvještaj Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XII sjednice Skupštine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2012. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu.
8. Ostala pitanja.


Materijale za sjednicu zainteresovani akcionari mogu pogledati u stručnoj službi i na oglasnoj tabli Društva svaki radni dan u vremenu od 08,00 - 15,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa imaju svi akcionari koji budu upisani u knjigu akcionara Društva na dan, 04.06.2013. godine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ili iz drugog razloga sjednica ne održi u zakazano vrijeme ponovljena sjednica će se održati 19.07.2013. godine u prostorijama Društva sa početkom u 12,00 časova.

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: APKD