Autoprevoz Kozarska Dubica a.d. Kozarska Dubica saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Press

Na osnovu člana 50. Statuta „Autoprevoz Kozarska Dubica" a.d., Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 23.04.2014. godine donio je

O D L U K U
o sazivanju XIV redovne Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara će se održati dana 23.06.2014. godine u prostorijama Društva sa početkom u 12.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, ovjerivači zapisnika, zapisničar).
2. Izvještaj Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIII sjednice Skupštine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2013. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu.
8. Ostala pitanja.

Materijale za sjednicu zainteresovani akcionari mogu pogledati u stručnoj službi Društva svaki radni dan u vremenu od 08.00 - 15.00 časova.

Pravo učešća i pravo glasa imaju svi akcionari koji budu upisani u knjigu akcionara Društva na dan 13.06.2014. godine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ili iz drugog razloga sjednica ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati 07.07.2014. godine u prostorijama Društva sa početkom u 12.00 časova.

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: APKD