Fabrika žice a.d. Ustiprača saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fabrika žice a.d. Ustiprača

FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE A.D.
NOVO GORAŽDE, Centar I bb
- Upravni odbor -

Broj: 01-01-63/2014
Datum: 22.05.2014. godine

Na osnovu članova 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS" broj 127/08 i 58/09) i člana 34. Statuta Fabrike za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde , Upravni odbor, na sjednici održanoj 21.05.2014. godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju Skupštine akcionara
a.d. FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE, Novo Goražde


I

Upravni odbor saziva 18. redovnu sjednicu Skupštine akcionara a.d. Fabrika za proizvodnju žice, Novo Goražde, za dan 25.06.2014. godine u prostorijama a.d Fabrika žice , sa početkom u 12,00 časova i predlaže sledeći;

D n e v n i   r e d:

1. Izbor radnih tijela: predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje izvoda Zapisnika sa prethodne 17. redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2013. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu pokrića gubitka,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu,
7. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
8. Informacija o trenutnoj situaciji u preduzeću.

II

Ukoliko se sjednica skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, nova sjednica će se održati istog dana u 15,00 časova, na istom mjestu.

III

Poziv za sjednicu biće objavljen na Banjalučkoj berzi i na oglasnoj tabli preduzeća.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: FZIC