Pobjeda a.d. Bijeljina saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pobjeda a.d. Bijeljina

Na osnovu čl.272. i čl.304. Zakona o privrednim društvima("Službeni glasnik Republike Srpske " br.127/08,58/09,100/11 i 67/13) i čl.73. Statuta Upravni odbor Robne kuće"Pobjeda"a.d. Bijeljina na sjednici održanoj na dan 26.05.2015.godine , donio je odluku kojom

SAZIVA
XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Godišnja(redovna)sjednica Skupštine akcionara RK"Pobjeda"a.d. Bijeljina održaće se na dan 30.06.2015.godine sa početkom rada u 13 sati u sjedištu Društva u Bijeljini, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1.(II sprat).

I
Prijedlog dnevnog reda:

1.Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
1.2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara ,
1.3. Verifikacija spiska prisutnih i/ili zastupanih akcionara,odnosno učesnika na Skupštini akcionara,
a) imenovanje Komisije za glasanje od tri člana,za verifikaciju mandata i utvrđivanje kvoruma,kaoi rezultata glasanja po tačkama dnevnog reda,
b) podnošenje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti i ukupnom broju glasova akcionara,
1.4. Imenovanje zapisničara i dva akcionara ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne- XIII sjednice Skupštine akcionara RK"Pobjeda"a.d. Bijeljina održane na dan 26.05.2014.god.,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora DOO"Revisio"Bijeljina o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2014.god.,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja RK"Pobjeda"a.d. Bijeljina za period od 01.01.-31.12.2014.god.,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju RK"Pobjeda"a.d. Bijeljina za period od 01.01.-31.12.2014.god.,
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti koju je RK"Pobjeda"a.d. Bijeljina ostvarila u 2014.god.,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora RK"Pobjeda"a.d. Bijeljina u 2014.god.,
8.Razmatranje PRIJEDLOGA Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva RK"Pobjeda"u društvo sa ograničenom odgovornošću i promjeni poslovnog imena,
a) Razmatranje Izvještaja Upravnog odbora Društva o osnovanosti i uslovima za promjenu pravne forme Društva,
b) Razmatranje preporuke Upravnog odbora Društva za usvajanje odluke o promjeni pravne forme Društva,
c) Donošenje odluke o promjeni pravne forme i poslovnog imena Društva,

9. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta RK"Pobjeda"a.d. Bijeljina,br.OPU-514/2011 od 23.06.2011.god.,
10. Razmatranje PRIJEDLOGA i usvajanje Osnivačkog akta-Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću"Pobjeda"Bijeljina,
11. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva.

II
Pozivaju se akcionari,odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva,koji su upisani u knjizi akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, tj.na dan 20.06.2015.god.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedeno vrijeme,zbog nedostatka kvoruma,ponovljena Skupština će se održati istog dana u 16 h, na istom mjestu I sa istim dnevnim redom.
Na internet stranici Banjalučke berze biće objavljen poziv za sjednicu Skupštine akcionara,kao i prijedlozi odluka.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u vremenu od 08-16h u sjedištu Društva u Bijeljini, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1.

III
U skladu sa odredbama čl.421. Zakona o privrednim društvima,akcionarima putem pošte dostavljamo:
a)Prijedlog odluke o promjeni pravne forme i Izvještaj Upravnog odbora a.d.,koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme,kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme(napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b)Pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa donošenjem odluke o promjeni pravne forme Društva I razloge za takvu preporuku.
Na osnovu čl.421.stav 2.tač.v) Zakona o privrednim društvima("Službeni glasnik Republike Srpske "br.127/08,58/09,100/11 i 67/13)obavještavamo akcionare,koji nisu saglasni sa odlukom o promjeni pravne forme a.d., da imaju pravo na naknadu vrijednosti,odnosno otkup svojih akcija od strane Društva u skladu sa odredbama čl.435.Zakona o privrednim društvima.


Predsjednik Upravnog odbora
Igor Stanojlović,s.r.

 Prečice: POBJ