Fabrika šećera Bijeljina a.d. Velika Obarska - Pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka

Izvor:  Službeni glasnik RS 91/15

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem broj: 59 0 St 028666 15 St, od 30.10.2015. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad Akcionarskim društvom "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Lazo Đurđević, dipl. ekonomista iz Šamca, Naselje Nemanjića bb, koji je dužan odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene čl. 16. i 17. Zakona o stečajnom postupku, te utvrditi da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje i vođenje stečajnog postupka i svoj nalaz dostaviti Sudu u roku od 30 dana od dana svog imenovanja.
Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti. Izlučna i razlučna prava povjerilac ne može ostvariti u prethodnom postupku. Određuje se mjera obezbjeđenja kojom se zabranjuje stečajnom dužniku da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima, koja ostaje na snazi do donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka. Privremeni stečajni upravnik može preduzimati pravne radnje i pravne poslove potrebne za nastavak poslovanja u ime stečajnog dužnika i sa dejstvom za njega, uz uslov da nastavak takvih aktivnosti ne šteti dužnika niti potencijalne stečajne povjerioce. Privremenom stečajnom upravniku u tom slučaju nije potrebna saglasnost stečajnog dužnika, koji je u tom smislu isključen iz poslovanja. Pravne radnje stečajnog dužnika postaju pravno valjane samo uz prethodnu saglasnost privremenog stečajnog upravnika.
Pozivaju se povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopšte koje će mjere osiguranja na predmetima imovine stečajnog dužnika oni zahtijevati. Potrebno je navesti predmet na kome se zahtijeva mjera obezbjeđenja, vrstu i osnov nastajanja prava obezbjeđenja kao i obezbijeđeno potraživanje.
Ko propusti dati saopštenje ili to skrivljeno odugovlači, ne može protiv privremenog stečajnog upravnika po pitanju prava obezbjeđenja ostvariti prava na naknadu štete, osim ako dokaže da je privremeni upravnik znao za postojanje tog prava obezbjeđenja, a shodno članu 18. Zakona o stečajnom postupku.
Ročište za ispitivanje uslova za otvaranje postupka stečaja određuje se za ponedjeljak, 10.12.2015. godine, u 10,30 časova, u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, soba br. 4, na koje se pozivaju privremeni stečajni upravnik Lazo Đurđević, predlagač MF PURS PC Bijeljina i direktor dužnika Mirko Fafulić iz Bijeljine. Ovo rješenje će se dostaviti registru Okružnog privrednog suda u Bijeljini, RGU Banja Luka PJ Bijeljina, Zemljišno-knjižna kancelarija -ukoliko je dužnik upisan kao vlasnik nekretnina, i OT Bijeljina, radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka za otvaranje stečajnog postupka.
Ovo rješenje je objavljeno i na oglasnoj tabli ovog suda.

(59 0 St 028666 15 St-su)

 Prečice: FSBN