Elektroservis a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"ELEKTROSERVIS" AD BANJALUKA

Na osnovu člana 53. Statuta Društva, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 4.12.2015. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

Sjednica Skupštine će biti održana dana 24.12.2015. godine s početkom u 14 časova u prostorijama hotela "Vidović" d.o.o. Banjaluka, Ivana Franje Jukića 11, Banjaluka.

Dnevni red sjednice Skupštine je:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine.
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.
4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta Društva
5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
6. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora Društva.
7. Donošenje odluke o razrješenju Upravnog odbora Društva.
8. Donošenje odluke o imenovanju Upravnog odbora Društva
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog odbora.
10. Razno.

Ukoliko sjednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana istog dana s početkom u 15 časova.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari i njihovi predstavnici koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. BanjaLuka sa danom 24.12.2015. godine.
Svi materijali za Skupštinu kao i Prijedlog statuta mogu se podići u sjedištu Društva, Bulevar Srpske vojske 13, Banjaluka.
Obavještavamo akcionare da u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08 i 58/09) mogu koristiti pravo nesaglasnog akcionara, uvažavajući objavljivanje oglasa o sazivu Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

Banjaluka, 7.12.2015. godine

Predsjednik Upravnog odbora

 

 Prečice: ELSR