Tena a.d. Teslić saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

TENA AD TESLIĆ

Na osnovu člana 268. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik" Republike Srpske broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 66. Statuta "TENA" AD Teslić, Upravni odbor.

SAZIVA
Prvu vanrednu sjednicu "Skupštine akcionara" AD "TENA" Teslić

Sjednica će se održati u četvrtak dana 12.1.2017. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama preduzeća u Tesliću, ulica Krajiška bb.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za prvu vanrednu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva AD "TENA", Teslić.
a)Predsjednik Skupštine akcionara,
b)Zapisničar i ovjerivač zapisnika,
c) Komisija za glasanje
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Usvajanje finansijskih izvještaja za 2015. godinu,
4. Usvajanje Statuta privrednog društva,
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
6. Izbor članova Upravnog odbora,
7. Tekuća pitanja.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi dana 12.1.2017. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 19.1.2017. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijali po predloženom dnevnom redu može se staviti i na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do održavanja skupštine u terminu od 10 do 14 časova u sjedištu preduzeća.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno, 2.1.2017. godine

U Tesliću, 22.12.2016. godine


UPRAVNI ODBOR
Vasil Tanušev

 

 Prečice: TENA