Tena a.d. Teslić saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"TENA" AD TESLIĆ

Na osnovu članova 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 24. Statuta "TENA" AD Teslić, člana 4. Poslovnika o radu skupštine akcionara "TENA" AD Teslić, Upravni odbor:

SAZIVA
I redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD „TENA" Teslić

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 25.9.2017. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama preduzeća u Tesliću, ulica Krajiška bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za I redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva AD "TENA", Teslić
a)Predsjednik Skupštine akcionara
b)Zapisničar i ovjerivač zapisnika,
c) Komisija za glasanje
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Usvajanje Izvoda sa zapisnika prve vanredne Skupštine akcionara održane dana 12.1.2017. godine
4. Usvajanje finansijskih izvještaja za 2016. godinu,
5. Tekuća pitanja.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi dana 25.9.2017. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 2.10.2017. godine u isto vrijeme, na
istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo da učestvuju imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica. Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti i na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do održavanja skupštine u terminu od 10 do 14 časova u sjedištu preduzeća. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju ak-cionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno, 15.9.2017. godine

U Tesliću, 9.8.2017. godine
Broj: 09/17

UPRAVNI ODBOR
Amor Dedić

 

 Prečice: TENA