Vetprodukt a.d. Prnjavor saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VETPRODUKT" PRNJAVOR
Ul. Vojvode Stepe bb, 78430 Prnjavor Tel./faks: 051/663222
Broj: 45-2/17
Dana, 10.8.2017. god

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS"br. 127/08, 58/09, 100/11), člana 23. Statuta AD "Vetprodukt" Prnjavor i Odluke broj 45-2/17, Upravni odbor AD "Vetprodukt" Prnjavor

SAZIVA
17. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

17. redovna Skupština AD "VETPRODUKT" Prnjavor održaće se dana 26.9.2017 (utorak) u prostorijama Društva sa početkom u 10 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izbor radnih tijela
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju društva za period 1.1-31.12.2016. godine
4. Odluka o raspoređivanju dobiti za 2016. godinu
5. Odluka o razrješenju Upravnog odbora društva
6. Odluka o imenovanju Upravnog odbora društva
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora društva za period 2018-2020. godine

Ukoliko se zakazana Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovna Skupština dana 26.9.2017. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva sa početkom u 13 časova sa istim dnevnim redom. Dan presjeka za ostvarivanje prava glasa na Skupštini akcionara je 10 dan prije dana održavanja Skupštine.
Obavještavamo akcionare da mogu u sjedištu Društva, ulica V. Stepe bb, u upravnoj zgradi Društva u periodu od sedam do 15 časova izvršiti uvid u zapisnik sa prethodne skupštine, bilans stanja za 2016, bilans uspjeha za 2016, prijedlog odluke o raspodjeli dobiti.


UPRAVNI ODBOR
AD "VETPRODUKT" PRNJAVOR

 

 Prečice: VTPR