Vetprodukt a.d. Prnjavor saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VETPRODUKT" PRNJAVOR
Ul. Vojvode Stepe bb, 78430 Prnjavor
Broj: 68/17.
Dana, 15.9.2017. godine

Na osnovu člana 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RSM, br. 127/08, 58/09, 100/11), člana 25. Statuta AD "Vetprodukt" Prnjavor i Odluke broj 67-1/17, Upravni odbor AD "Vetprodukt" Prnjavor

SAZIVA
5. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

5. vanredna Skupština AD "VETPRODUKT" Prnjavor održaće se dana, 3.10.2017. /utorak/, u prostorijama Društva sa početkom u 10 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izbor radnih tijela
3. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju i zasnivanju založnog prava
4. Ostala pitanja

Ukoliko se zakazana skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma zakazuje se ponovna Skupština dana 3.10.2017. godine /utorak/ u prostorijama Društva sa početkom u 12 sati sa istim dnevnim redom.
Obavještavamo akcionare da mogu u sjedištu Društva, ulica V. Stepe bb u upravnoj zgradi Društva u periodu od 7 do 15 sati izvršiti uvid u zapisnik sa prethodne skupštine, prijedlog odluke o kreditnom zaduženju društva, Obrazloženje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju.


UPRAVNI ODBOR
AD "VETPRODUKT" PRNJAVOR

 Prečice: VTPR