KP Vodovod a.d. Srbac - Javni poziv za upis i uplatu 1. emisije obveznica javnom ponudom

Izvor:  Advantis Broker

KP „VODOVOD" a.d. Srbac

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) KP „VODOVOD" a.d. Srbac („Emitent") objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE OBVEZNICA KP „VODOVOD" A.D. SRBAC
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Nadzorni odbor KP „VODOVOD" a.d. Srbac , na sjednici, održanoj dana 20.7.2018. godine, donio je Odluku o prvoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 1758/18.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-480-3/18 od 13.9.2018. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi a.d Banja Luka, emituje se 12.500 obveznica nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.250.000 KM;
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 12 godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 5,00% na godišnjem nivou. Obveznice se emituju uz grejs period od dvije godine, kada će se isplaćivati samo kamata na mjesečnom nivou, a nakon isteka grejs perioda glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (120 anuiteta).
• Valutna klauzula: Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate, obezbjeđenje obveznica mjenicom:
Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta -Centralnog registra a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka ("Centralni registar"), uplatom na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi dva dana, a Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica, koji su evidentirani u bazi podataka Centralnog registra, u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.
• Obezbjeđenje obveznica:
S cilјem obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica, Opština Srbac, u svojstvu jemca, odnosno garanta emisije, izdala je 144 mjenice i mjenično ovlašćenje, koje je predato platnom agentu. U slučaju kašnjenja Emitenta sa isplatom anuiteta, platni agent je ovlašćen da može neopozivo, bezuslovno, bez protesta i bez troškova popuniti i kompletirati sadržinu mjenice i sve druge neophodne elemente na svakoj mjenici, te preuzeti druge korake koje smatra neophodnim da izvrši naplatu sa svih računa Jemca kod poslovnih banaka i da naplati dospjeli iznos anuiteta na svoj poseban račun sa kojeg će naplaćena sredstva anuiteta u ugovorenom roku doznačiti vlasnicima obveznica iz prve emisije Emitenta. Platni agent nije nadležan za naplatu, obračun i isplatu zakonske zatezne kamate, niti je ovlašćen za preduzimanje drugih mjeničnih radnji u postupcima pred nadležnim sudovima. U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta u sudskim izvršnim postupcima, Jemac se obavezuje da na zahtjev vlasnika obveznice izda dodatne mjenice vlasnicima obveznica.

Pored prethodno navedenog obezbjeđenja prve emisije obveznica Emitenta od strane Jemca, mjenicama, uspostaviće se i zaloga nad nekretnama u vlasništvu Emitenta:
1. Rezervoari, na parceli kčstbr 460/8 i 463/6, upisano u ZK uložak 713 KO Inađol, opština Srbac/ odgovara k.č.n.br. 531/64 i 525/137 k.o. Rasavac, -lokacija „NASELJE SUNCA", u vlasništvu KP ,,Vodovod!" a.d. Srbac sa 1/1, i
2. Poslovni prostor -spratni dio objekta u ulici 11 Novembra 2 ulaz 1, upisano u Izvod iz knjige uloženih ugovora list br 118 KO Srbac mj. u Srpcu. Poslovno stambena zgrada izgrađena je na parceli k.č. 695/4, upisano u P.L. 117 KO Srbac mjesto.
Prema procjeni iz maja 2018. godine, izrađenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinsko- arhitektonske struke struke, Komadina Dragana, dipl. inž. građ, naprijed navedene nekretnine imaju trenutnu tržišnu vrijednost u iznosu 1.024.152,16 KM (804.262,00 KM+219.890,16 KM).
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu;
Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude, u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 1.10.2018. godine. Upis i uplata obveznica traju 20 dana, zaključno sa 22.10.2018. godine;
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika, posredstvom kojeg izdaju nalog za kupovinu obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom realizacije naloga na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Komercijlne banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka, broj računa: 571-010-00002639-04. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz prve emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com;
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 20 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom;
• Prijevremeni otkup obveznica: Emitent može, u bilo koje vrijeme, otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uslovom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica i da takva ponuda bude u skladu sa zakonskim odredbama. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Direktor Emitenta, Drago Jovičić
• Garant emisije obveznica: Opština Srbac
• Agent emisije obveznica: „Advantis Broker" a.d. Banja Luka

Više informacija o prvoj emisiji obveznica, emitenta KP „VODOVOD" a.d. Srbac, moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.

 

KP „VODOVOD" a.d. Srbac
zastupano po
„Advantis Broker" a.d. Banja Luka

 

 


Prilog:Prečice: VDVS