Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica - Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka

Izvor:  Službeni glasnik RS 24/19

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Almina Oruč, u stečajnom postupku nad AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica, Svetosavska ulica br. 100, 28.2.2019. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Vlado Simović iz Foče.
Privremeni stečajni upravnik će da:
- obezbijedi i stara se o imovini dužnika;
- izvrši pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika;
- utvrdi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka;
- ispita da li imovina stečajnog dužnika može da pokrije troškove stečajnog postupka;
- utvrdi da li poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično da se nastavi u toku prethodnog postupka;
- izvrši kontrolu poslovanja.

Privremeni stečajni upravnik dužan je da podnese izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja, u kojem će da izvijesti o preduzetim radnjama i iznese svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
Ovo rješenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda istog dana.

Obrazloženje

Predlagač je podneskom od 7.12.2018. godine predložio da se otvori stečajni postupak na dužnikom AD "Vodovod i Kanalizacija" Vlasenica. U prijedlogu se navodi da su prestali prirodni uslovi za obavljanje djelatnosti, da se privredni subjekat bavio djelatnošću snabdijevanja vodom Vlasenice i okolnih mjesta, da su nastali problemi u poslovanju preduzeća, da su blokirani računi, te da je bilo 36 zaposlenih radnika, a sada je zaposleno 26 radnika. Pošto su prestali prirodni uslovi za obavljanje djelatnosti krajem 2018. godine, donesena je odluka o prestanku rada. Radi utvrđenja da li postoji stečajni razlog i da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka, Sud je odlučio da pokrene prethodni postupak i u tom pravcu imenovao je privremenog stečajnog upravnika Vlada Simovića iz Foče sa stalne Liste stečajnih upravnika, te mu je naložio da izvrši sve radnje navedene u dispozitivu ovog rješenja, a sve u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/02, 77/02 i 38/03).

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

 

Stečajni sudija,
Almina Oruč, s.r.

(61 0 St 012431 18 St-su)

 Prečice: VDKN