Atos osiguranje a.d. Bijeljina saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Broj: 12128/19
Datum: 15.08.2019.god

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj: XXIV-2/19 od 15.08.2019. godine, a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Statuta "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima

POZIV
ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina

koja je zakazana za dan 30.08.2019. godine (PETAK), u prostorijama "GRAWE osiguranje" a.d. Banja Luka, na adresi I Krajiškog korpusa br. 39 , sa početkom u 11,00 časova
Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
• dva ovjerivača zapisnika,
• zapisničara,
• komisije za glasanje
3. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
5. Usvajanje Odluke o usvajanju polugodišnjih finansijskih i računovodstvenih izvještaja (sa 30.06.2019. godine);
6. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu;
7. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji polugodišnjih finansisksih i računovodstvenih izvještaja (sa 30.06.2019. godine);
8. Razmatranje mišljenja ovlašćenog aktuara na polugodišnje finansijskih i računovodstvenih izvještaja (sa 30.06.2019. godine);
9. Razno

Obavještenje akcionarima:
Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, određen je 20.08.2019. godine, kao dan na koji je utvrđena lista akcionara Društva koji imaju pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine akcionara, a na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
Akcionari sa pravom glasa, ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika - punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „Atos osiguranje" a.d., ul. Filipa Višnjića 118., 76300 Bijeljina, sa naznakom ,,za organe upravljanja" ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za ovu sjednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionaru, odnosno njegovom punomoćniku, u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 08,00 - 15,00 časova.
Poziv je objavljen na internet adresi Banjalučke berze www.blberza.com.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Marko Mikić

 

 Prečice: BROS