Palas a.d. Banja Luka saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hotel Palas a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 267. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11 I 67/13) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju 3. vanredne Skupštine akcionara Hotel ,,Palas" a.d. Banja Luka br. 311-01/19 od 05.11.2019. godine, objavljujemo


OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju 3. vanredne Skupštine akcionara
Hotel „Palas" a.d. Banja Luka

I

Obavještavaju se akcionari Društva Hotel „Palas" a.d. Banja Luka da će 3. vanredna Skupština akcionara biti održana dana, 28.11.2019. godine, u sjedištu Društva, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banja Luka sa početkom u 11:00 časova.

II

Za Sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije zaglasanje;
3. Razmatranje usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 20.06.2019. godine;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija Hotela "Palas" a.d. Banja Luka.

III

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18.11.2019. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 12:00 časova sa istim dnevnim redom.

Ponovljena Skupština može se održatii valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banja Luka, radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala. Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima kojii maju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: HPAL