Krajinapetrol a.d. Banja Luka - Obavještenje o sticanju akcija

Izvor:  Glas Srpske

U skladu sa članom 4. stav 1. i 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS" broj 65/08, 92/09 i 59/13), "NES" d.o.o. Banja Luka, Cara Lazara 31, 78 000 Banja Luka, objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sticanju akcija

emitenta „Krajinapetrol" a.d. Banja Luka, lokalne oznake KRPT-R-A, Ivana Frane Jukića 2, 78 000 Banja Luka, na osnovu koje nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje svih akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta, na kojima nije zasnovan teret.

Datum sticanja akcija je 13.11.2019. godine.

Osnovni kapital emitenta iznosi 13.876.371,00 KM, a podijeljen je na 13.876.371 redovnih (običnih) akcija, klase 'A", nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Ponudilac, "NES" d.o.o. Banja Luka, na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 4.474.470 akcija, odnosno 32,245 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta.

Ponudilac će u postupku preuzimanja djelovati samostalno.

Za svaku akciju Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu koja je definisana u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS" broj 65/08, 92/09 i 59/13).

Ponudilac izjavljuje da će ponuda za preuzimanje biti objavljena u roku, pod uslovima i na način koji je propisan Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.

 

Ponudilac
"NES" d.o.o. Banja Luka

 
Prečice: KRPT