Gradip a.d. Prnjavor saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017 i 82/2019) i člana 27. Statuta Građevinskog preduzeća Gradip AD Prnjavor, Upravni odbor saziva

OSAMNAESTU REDOVNU SKUPŠTINUAKCIONARA
GRAĐEVINSKOG PREDUZEĆA „GRADIP"AD PRNJAVOR

Skupština će se održati dana 24.06.2020. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Restorana na Novom Pogonu u Ratkovcu, Prnjavor.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara. Imenovanje tijela Skupštine Društva i to: 1.1Imenovanje Zapisničara,
1.2 Imenovanje Komisije za glasanje,
1.3 Imenovanje ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara i utvrđenom kvorumu.
3. Usvajanje dnevnog reda osamnaeste Skupštine Društva
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa XVII redovne Skupštine Društva.
5. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu,
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
- Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu,
- Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2019. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane po završnom računu Društva za 2019. godinu.
7. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno na dan 14.06.2020. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana Skupština, ponovna Skupština se zakazuje za isti dan jedan sat nakon izvještaja Komisije za glasanje o broju prisutnih akcionara sa pravom glasa. Skupština će se održati na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.
Akcionari mogu da izvrše uvid u materijale za Skupštinu svaki radni dan u sjedištu GP "Gradip" AD Prnjavor u vremenu od 08,00 do 15,00 časova, a prijedloge za predsjedavajućeg Skupštine i tijela Skupštine mogu se iznijeti na samoj sjednici Skupštine Društva iz reda prisutnih ili predstavljenih akcionara.

 

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: GRDP