Javni poziv za upis i uplatu 41. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom

Izvor:  Ministarstvo finansija RS

Broj: 06.08/020-1590/20
Datum: 18.05.2020. godine

Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12, 52/14 i 114/17), a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 112/19) i Odlukom o četrdeset prvoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 46/20) Ministarstvo finansija objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU ČETRDESET PRVE EMISIJE OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima


1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica Republike Srpske.

2. U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske - Odluka o četrdeset prvoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, broj: 04/1-012-2-1271/20 od 14.05.2020. godine, osnovni elementi emisije su:
• Emitent: Republika Srpska;
• Opis emisije: emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom;
• Broj hartija od vrijednosti: 25.000;
• Valuta: konvertibilna marka;
• Nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti: 1.000 KM;
• Planirani iznos emisije: 25.000.000,00 KM;
• ISIN broj: BA10RSBDO207;
• Datum aukcije: 08.06.2020. godine;
• Kamatna stopa: fiksna 3,2% na godišnjem nivou;
• Isplata glavnice: jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti);
• Isplata kamate: kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).

3. Unos kupovnih naloga:
• 08.06.2020. godine, u periodu od 8:30 do 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi („random time");
• Mjesto upisa: upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika, na Banjalučkoj berzi.


4. Unos prodajnog naloga i zaključivanje posla:
• Ministarstvo finansija vrši unos prodajnog naloga dana 08.06.2020. godine u periodu od 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena („random time") do 12:00 časova;
• Poslovi se zaključuju 08.06.2020. godine u 12:00 časova po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni.

5. Period nakon aukcije:
• Ova faza postoji samo u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje 08.06.2020. godine;
• Kupovni nalozi se unose 09.06.2020. godine u periodu od 8:30 do 12:00 časova. Poslovi se realizuju po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni koja je ostvarena 08.06.2020. godine;
• Poslovi se automatski zaključuju unosom kupovnog naloga i javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 09.06.2020. godine u 12:00 časova.

6. Uplata i registracija:
• Datum uplate: do 10.06.2020. godine, najkasnije do 10 časova;
• Uplata: kod Nove Banke a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka, broj računa: 555-100-00436529-75;
• Datum registracije hartije od vrijednosti: poslije uplata i podnošenja zahtjeva za registraciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, 10.06.2020. godine, a najkasnije do 16:00 časova, kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

7. Dospijeće:
• Rok dospijeća: pet godina;
• Datum dospijeća: 10.06.2025. godine.

8. Prijevremeni otkup:
• Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske, vršiti prijevremeni otkup.

9. Ostale informacije:
• Javni poziv se objavljuje 22.05.2020. godine, u dnevnim novinama, na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.net pod segmentom Ministarstvo finansija i na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com;
• Informativni materijali za investitore nalaze se na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.net pod segmentom Ministarstvo finansija. Prospekt za emisiju dužničkih hartija od vrijednosti (Dodatak Prospektu) biće dostupan na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.net pod segmentom Ministarstvo finansija i na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com;
• Ovlašćeno lice emitenta za sprovođenje emisije je Ministar finansija Zora Vidović;
• Više informacija o obveznicama Republike Srpske, moguće je dobiti kod Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, na telefone 051/339-135 i 051/339-128 ili putem e-maila: m.cendic@mf.vladars.net i r.trnic@mf.vladars.net.


MINISTAR
Zora Vidović

 


Prilog:Prečice: RSRP