Palas a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 267. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 I 82/19) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Hotel "Palas" a.d. Banjaluka br. 148-01/20 od 18.5.2020. godine, objavljujemo

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara Hotel "Palas" a.d. Banjaluka

I

Obavještavaju se akcionari Društva Hotel "Palas" a.d. Banjaluka da će godišnja Skupština akcionara biti održana dana, 25.6.2020. godine, u sjedištu Društva, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banjaluka sa početkom u 10 časova.

II

Za Sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 20.6.2019. godine;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti za 2019. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. i 2021. godinu.

III

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.6.2020. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 11 časova sa istim dnevnim redom.
Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banjaluka, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala. Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji maju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva

 

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: HPAL