Grad Banja Luka - Javni poziv za upis i uplatu 3. emisije obveznica javnom ponudom

Izvor:  Advantis broker

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BANJA LUKA

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) Grad Banja Luka („Emitent") objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU OBVEZNICA IZ PRVE TRANŠE
TREĆE EMISIJE OBVEZNICA GRADA BANJA LUKA
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima


1. Pozivaju se sva zainteresovana domaća i strana, fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica Grada Banja Luka.
2. U skladu sa Odlukom Skupštine Grada Banja Luka o trećoj emisiji obveznica javnom ponudom, broj: 07-013-98/20 od 27.5.2020. godine („Službeni glasnik Grada Banja Luka", broj 17/20), osnovni elementi emisije, odnosno prve tranše su:

• Emitent: Grad Banja Luka;
• Vrsta emisije: emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom;
• Broj obveznica: 120.000;
• Nominalna vrijednost po obveznici: 100,00 KM;
• Ukupna nominalna vrijednost emisije: 12.000.000,00 KM;
• Valuta: konvertibilna marka;
• Valutna klauzula: Evro;
• ISIN kod: BA100BLKIOC1;
• Kamatna stopa: 4,0% na godišnjem nivou;
• Platni agent: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka („Centralni registar");
• Obračun i isplata glavnice i kamate: kvartalno, tokom prve godine isplaćivaće se samo kamata (grejs period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se narednih devet godina u jednakim kvartalnim anuitetima (36 anuiteta);
Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi 2 (dva) dana od dana dospijeća anuiteta, a Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu;
• Obezbjeđenje za prvu tranšu: 40 mjenica i mjenično ovlašćenje. U slučaju da Emitent ne ispunjava obaveze plaćanja, Centralni registar je obavezan da u zakonskom roku pokrene mjenični postupak direktno pred bankom. U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznica na isplatu anuiteta putem sudskog izvršnog postupka, Emitent se obavezuje da na zahtjev izda vlasnicima obveznica dodatne mjenice;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi po jedinstvenoj (preovlađujućoj) cijeni, u skladu sa Pravilima Banjalučke berze a.d. Banja Luka („Berza"), s tim da će prodajni nalog biti unesen u procentu od nominalne vrijednosti po obveznici, koji ne može biti niži od 100%. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Kriterijum uspješnosti emisije: Prva tranša se smatra uspješnom ako, u roku od 8 (osam) dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 50% od ukupnog broja obveznica ponuđenih u prvoj tranši.
3. Upis i uplata obveznica:
• Upis obveznica će se vršiti na Berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika;
• Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik uplaćuje iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom realizacije na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ul. Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka, broj računa: 571-010-00002905-79. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 3.7.2020. godine. Upis i uplata obveznica traju 8 (osam) dana;
• Unos kupovnih naloga: Od dana 3.7.2020. godine, u periodu od 8:30 do 12:00 časova do dana 8.7.2020. godine u periodu od 8:30 do 11:30 časova uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi („random time");
• Unos prodajnog naloga i zaključivanje poslova: Agent emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka vrši unos prodajnog naloga dana 8.7.2020. godine u periodu od 11:30 časova, uz dodatak slučajno odabranog vremena („random time") do 12:00 časova. Poslovi se zaključuju dana 8.7.2020. godine u 12:00 časova po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni;
• Period nakon aukcije: Ova faza postoji samo u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje dana 8.7.2020. godine. Kupovni nalozi se unose od 9.7. do 10.7.2020. godine u periodu od 8:30 do 12:00 časova. Poslovi se realizuju po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni koja je ostvarena 8.7.2020. godine. Poslovi se automatski zaključuju unosom kupovnog naloga i javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 10.7.2020. godine u 12:00 časova.
4. Registracija obveznica:
• Datum registracije obveznica u Centralnom registru: 22.7.2020. godine.
5. Dospijeće:
• Rok dospijeća: 10 (deset) godina;
• Datum dospijeća: 22.7.2030. godine.
6. Prijevremeni otkup:
• Emitent može, u skladu sa posebnom odlukom Skupštine Grada Banja Luka, vršiti prijevremeni otkup obveznica po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uslovom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica. Vlasnik obveznice nema pravo da traži prijevremeno dospijeće obveznica.
7. Ostale informacije:
• Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-296-2/20 od 12.6.2020. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz treće emisije i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Berze. Jedinstveni prospekt je dostupan u prostorijama Emitenta, agenta emisije, te na internet stranicama Berze: www.blberza.com i Emitenta: www.banjaluka.rs.ba;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Gradonačelnik, mr Igor Radojičić;
• Više informacija o trećoj emisiji obveznica, emitenta Grad Banja Luka, moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.

 

Grad Banja Luka zastupan po
„Advantis Broker" a.d. Banja Luka

 

 


Prilog:
Prečice: GRBL