Mikroelektronika a.d. Banja Luka saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mikroelektronika a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim Društvima, kao i člana 53. Statuta „MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva je na svojoj 51. sjednici održanoj 26.06.2020. godine, donio

SAZIVA
V vanredne sjednice Skupštine akcionara
"Mikroelektronike" a.d. Banja Luka

I
V vanredna sjednica Skupštine akcionara "Mikroelektronike" a.d. Banja Luka održaće se 30.07.2020. godine (četvrtak), na adresi Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, sa početkom u 12:00 časova.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni  red

I
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
a) Predsjedavajućeg Skupštine,
b) Zapisničara i
c) Komisiju za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV vanredne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o zakonskoj i ekonomskoj opravdanosti pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i usvajanje preporuke upravnog odbora u vezi sa odlukom o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva „Mikroelektronika" a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo i razlozi za takvu preporuku;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo;
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izjave u skladu sa članom 191a. stav 3) Zakona o privrednim društvima;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta "Mikroelektronike" a.d. Banja Luka br. OA04-01/11 od 26.12.2011. godine;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta za zatvoreno akcionarsko društvo "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka;
10. Razno.

II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne održi zakazanog dana, ponovljena Skupština će se održati isti dan 30.07.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom kao iz tačke 1. ovog sazivnika.

III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 20.07.2020. god. (deset dana prije održavanja Skupštine), lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

IV
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Blagoje Parovića bb, 78000 Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

Ovim putem upoznajemo Vas sa činjenicom da svu dokumentaciju i sve informacije u vezi sa pretvaranjem otvorenog akcionarskog u zatvoreno akcionarsko društvo i promjene oblika organizovanja u vezi sa istim možete dobiti u sjedištu Društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka, Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, ili na telefone broj 051/389-040.

U prilogu dnevnog reda dostavljamo materijal za sjednicu Skupštine akcionara i dokumentaciju vezanu za pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo.

U skladu sa odredbom člana 191a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) dostavljamo prijedlog Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo i Izjavu Društva kojem se Društvo obavezuje da će otkupiti akcije na zahtjev nesaglasnih akcionara. Takođe Upravni odbor dostavlja Izvještaj o zakonskoj i ekonomskoj opravdanosti pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka koji objašnjava uslove, zakonsku i ekonomsku opravdanost pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno, kao i opis eventualnih problema nastalih u vezi sa uslovima promjene otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za pretvaranje otvorenog akconarskog u zatvoreno akcionarsko društvo ostvareni te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim), pored navedenog dostavljamo Vam i pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 4. dnevnog reda.

Zakonska nam je obaveza da Vas upoznamo da kod donošenja Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo i izmjenom Osnivačkog akta, a u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), svi akcionari sa pravom glasa imaju pravo da ne prihvate predloženu odluku i da u slučaju donošenja odnosno izglasavanja navedene odluke, mogu iskoristiti svoje pravo nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) čak i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

V
Upoznajemo Vas i sa činjenicom da će sjednici prisustvovati notar u skladu sa obavezom prema Zakonu o notarima RS. Ovo naročito zbog toga što će se na sjednici Skupštine pored Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo po sili Zakona usvajati i novi osnivački akti Društva.

VI
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik upravnog odbora
Dragan Praštalo

 

 Prečice: CMEL